मतदाता सुची

 • वार्ड संख्या 01
 • वार्ड संख्या 02
 • वार्ड संख्या 03
 • वार्ड संख्या 04
 • वार्ड संख्या 05
 • वार्ड संख्या 06
 • वार्ड संख्या 07
 • वार्ड संख्या 08
 • वार्ड संख्या 09
 • वार्ड संख्या 10
 • वार्ड संख्या 11